Visiting Professors

Tsuneo Matsumoto

Professor of Graduate School of Law, Hitotsubashi University

Appointed as Visiting Professor of RUC Law School

© 2012 Renmin Law School | 59 Zhongguancun Avenue, Haidian District,Beijing, 100872 CHINA  86-10-82500352 

Contact us : renminlawschool@126.com ; Webmaster :  ruclawtech@163.com